KONCES, spol. s r. o. — Statistika

Statistika

Informace k cenovým indexům ve stavebnictví

Naše firma dlouhodobě spolupracovala s Českým statistickým úřadem (ČSÚ) v oblasti statistiky cen stavebních prací. Rozhodující měrou jsme se podíleli na revizích výpočtu cenových indexů stavebnictví v roce 1990, 1994, 2000, 2006 a 2011. Do roku 1994 jsme zajišťovali subdodávkou kompletní zpracování indexů vč. výkaznictví a publikační činnosti za ČR i SR. Úloha "Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací Ceny Stav 1-04" je pravidelně zařazována do Programu statistických zjišťování, který je každoročně uveřejňován ve Sbírce zákonů. Tuto úlohu zpracovává oddělení zpracování statistiky cen průmyslu, stavebnictví, zahraničního obchodu a podnikatelských služeb Krajské správy ČSÚ v Hradci Králové podle naší metodiky a na námi vytvořeném softwaru. Pro ČSÚ Praha, odbor statistiky cen jsme 19 let prováděli měsíční propočet indexů nákladů stavební výroby, indexů cen materiálových vstupů stavební výroby a odhad indexů cen stavebních prací. Ty se používají i pro přepočet produkce stavební výroby do stálých cen. Podíleli jsme se rovněž mnoho let na zpracování publikace "Ceny sledovaných druhů nemovitostí". Podrobnější informace o cenové statistice ve stavebnictví jsou uvedeny v článku, který byl publikován v časopise Statistika v čísle 3 ročníku 2002. V letech 2010 a 2011 proběhla v cenové statistice stavebnictví další revize spočívající v aktualizaci vah, reprezentantů a publikací. Indexy jsou nově počítány a publikovány od ledna 2012. Základní období pro výpočet indexů (průměr roku 2005) je zachováno. Byla použita nová metoda přepočtu indexů mezi systémem stávajícím a porevizním, která nezměnila před revizí publikované hodnoty indexů.

Podrobný výklad k metodice, výsledkům a používání cenových indexů lze získat v odděleních informačních služeb krajských správ Českého statistického úřadu. Aktuální výsledky zpracování cenových indexů jsou k dispozici 45. kalendářní den po ukončeném čtvrtletí a to pro vybrané položky číselníků stavebních prací (TSKPstat) a v klasifikaci stavebních děl (CZ-CC). Tyto výsledky jsou doplněny měsíčním odhadem indexů cen stavebních prací za stavebnictví celkem a to cca 8. pracovní den za předcházející měsíc. Vybrané hodnoty jsou za uplynulý rok uvedeny v tabulce formátu xlsx. Výsledky jsou podrobně zveřejňovány v publikacích ČSÚ. Údaje je možné najít na internetu na stránkách ČSÚ.

Klasifikace CZ-CC vychází z mezinárodního standardu Classification of Types of Constructions - CC, který vydal v říjnu 1997 Eurostat. Označení CZ v názvu vyjadřuje národní verzi mezinárodního standardu. Předmětem klasifikace CZ-CC je třídění všech místně a prostorově ucelených stavebních děl. Klasifikace byla zveřejněna sdělením ČSÚ ze dne 9. září 2003 v částce 106/2003 Sb. Nová klasifikace nahradila klasifikaci stavebních děl - KSD (oddíl 46 SKP). Klasifikace je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis. Klasifikace a číselníky jsou zveřejněny na internetových stránkách ČSÚ. Do systému číselníků ČSÚ byl v roce 2012 nově zařazen Třídník stavebních konstrukcí a prací pro statistiku (TSKPstat), který byl zpracován z podkladů firmy ÚRS Praha, a.s.

Rychlé info
08. 08. 2020

POZOR - D O V O L E N Á

Ve dnech 9.-23.8.2020

12. 06. 2020

TOMAS - majetek

Aktualizace dat 2006 

08. 01. 2020

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W2001 vč. vyhlášky č. 188/2019 s daty k 1.1.2020

21. 05. 2019

Cenové indexy

Vybrané cenové indexy ve stavebnictví (formát xlsx)

Kontakt

KONCES, spol. s r.o.

Ing. Renata Vojtová
Rygle 442/7
644 00 Brno-Soběšice

tel. +420 603 782 726

konces@konces.cz
www.konces.cz

 

 

Partneři
Česká komora odhadců majetku
Česká komora odhadců majetku
www.ckom.cz
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
www.reaia.cz
VUT v Brně, Stavební fakulta
VUT v Brně, Stavební fakulta
www.fce.vutbr.cz
Český statistický úřad Praha
Český statistický úřad Praha
www.czso.cz