Nemovitosti - Ing. Renata Vojtová — TOMAS - oceňování nemovitostí

TOMAS - oceňování nemovitostí

Program TOMAS-majetek, který byl původně určen pro tržní oceňování majetku, mj. splňuje požadavky Metodických pokynů pro tržní oceňování nemovitostí České komory odhadců majetku (ČKOM)

Od konce roku 2002 program nabízí také úřední metodu podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, vč. každoročně aktualizovaných prováděcích vyhlášek. V současné době je k dispozici vyhláška č. 441/2013 Sb., ve znění k 1.1.2024. Na jaře 2003 došlo k navázání spolupráce s firmou REAiA consulting s.r.o. Kroměříž, autorem informačního systému MOISES, který umožňuje zaznamenávat, zpracovávat a využívat širokou databázi obchodovaných nemovitostí v ČR. Program TOMAS-majetek je svým zaměřením vhodný zejména pro odhadce, znalce, realitní kanceláře, banky, obecní úřady a pojišťovny a lze ho s výhodou použít i pro tvorbu nabídkových cen staveb.

 SoftwareNa našich stránkách je k dispozici: 

 

Program TOMAS-majetek nabízí možnost stanovit věcnou, výnosovou a tržní hodnotu nemovitosti v jakémkoliv časovém období. Při ocenění staveb program přihlíží k jejich odlišnosti v závislosti na územní lokalitě, na druhu obce a poloze v obci (např. hlavní náměstí, místo bez infrastruktury apod.). Zahrnuje tak do ceny i odlišnou výši nákladů spojenou s umístěním stavby (bývalé VRN).

Zpracování elaborátu (posudku, odhadu, ocenění apod.) je založeno na možnosti ocenění jednoduché i složité majetkové struktury, přičemž základní oceňovanou jednotkou je objekt. Soubor těchto objektů tvoří hodnotu majetku a naopak objekt lze složit ze dvou a více subobjektů.

Pro nemovitosti, které vždy tvoří podstatnou část majetku, lze stanovit:

· věcnou hodnotu

Stavby lze ocenit metodou přímou, ukazatelovou, skladebnou nebo úřední. Metoda ukazatelová využívá rozsáhlou soustavu 6 000 průměrných rozpočtových ukazatelů pro stavby hlavní, vedlejší a venkovní úpravy. Opotřebení stavby lze určit všemi známými výpočtovými metodami, tj. lineární, kvadratickou, semikvadratickou a analytickou. Metoda skladebná umožňuje stanovit reprodukční cenu stavby rozpočtovým způsobem pomocí cen funkčních dílů, tj. nejčastěji se vyskytujících stavebních konstrukcí a prací (1400 položek). Metoda úřední obsahuje oceňování podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., o oceňování nemovitostí, v aktuálním znění.

Pozemky lze ocenit pomocí cenové mapy, Naegeliho metodou, metodou indexovou, úřední a individuálně metodou přímou.

· výnosovou hodnotu

Majetek nebo jednotlivé objekty lze ocenit metodou stabilizovaného výnosu, která vychází z roční bilance příjmů a výdajů a míry kapitalizace. Pro podrobnější stanovení výnosové hodnoty je k dispozici metoda diskontovaných cash flow. Propočet nájemného, amortizace a investic lze podrobně zdokumentovat, ostatní příjmové i výdajové položky lze stanovit přímo nebo procentními podíly z reprodukční hodnoty vybraných staveb.

· porovnávací hodnotu

Stavby a pozemky lze ocenit metodami, které jsou založeny na porovnání předmětné nemovitosti s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné době realizovány. Při zakoupení informačního systému MOISES lze v programu TOMAS pohodlně využít ke stanovení porovnávací hodnoty široké nabídky obchodovaných nemovitostí.

· tržní hodnotu

Výsledkem ocenění je tržní hodnota, kterou lze stanovit s přihlédnutím k věcné, výnosové a porovnávací hodnotě a silným a slabým stránkám oceňovaného majetku.

Kontakt:
Ing. Renata Vojtová, tel. 603 782 726, e-mail: vojtova@konces.cz
Rychlé info
21. 05. 2024

TOMAS - majetek

Aktualizace dat 2405 

09. 01. 2024

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W2401 vč. vyhlášky č. 434/2023 s daty k 1.1.2024

18. 11. 2022

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W2301 vč. vyhlášky č. 337/2022 s daty k 1.1.2023

02. 01. 2022

TOMAS - majetek

Nová verze programu TOMAS W2201 vč. vyhlášky č. 424/2021 s daty k 1.1.2022

Kontakt

Ing. Renata Vojtová
Rygle 442/7
644 00 Brno-Soběšice

tel. +420 603 782 726

vojtova@konces.cz
r.vojtova@centrum.cz

www.konces.cz

 

 

Partneři
Česká komora odhadců majetku
Česká komora odhadců majetku
www.ckom.cz
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
REAIA consulting s.r.o. Kroměříž
www.reaia.cz
Český statistický úřad Praha
Český statistický úřad Praha
www.czso.cz